Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2009

16:56

Konwersowanie z równaniem matematycznym

W Lodzie zarysowana jest dialektyka fizyki kwantowej i czarnej fizyki (teslektryki): pierwsza z nauk odzwierciedla tendencje Lata i wyraża się w nieredukowalnym pluralizmie odmiennych treści poznawczych dotyczących tych samych obiektów [S. Butryn, Wstęp, w: M. Planck, Nowe drogi poznania fizycznego a filozofia, wybrał S. Butryn, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa 2003, s. XXXII]; kolejna bazuje m. in. na II Zasadzie Termodynamiki: wraz ze zmniejszeniem natężenia ruchu atomów w ciele, maleje miara „losowości”, nieprzewidywalności procesów zachodzących wewnątrz układu zamkniętego. Zaś w lodzie ciepło to drganie atomów: Gdy obniżamy temperaturę, wibracje zmniejszają się, aż do chwili, kiedy w temperaturze absolutnego zera atomy będą miały najmniejsze możliwe, ale nie zerowe drgania [R. Feynman, Atomy w ruchu, w: Skarby fizyki. Einstein, Planck, Penrose, Hawking i inni o najważniejszych odkryciach w fizyce XX wieku, red. T. Ferris, tłum. J. Błaszczyk, Warszawa 1998, s. 16 (por. J. Dukaj, Lód, s. 574-580)]. Zatem w kraju Zimy i lutych jedyną możliwą logiką jest system dwuwartościowy, a odpowiedzi na wszelkie pytania dają się sprowadzić do słów: „tak” i „nie”.

Całość na witrynie Dekady Literackiej i tu: „Dekada Literacka”, nr 5-6 (2008) (wychodzi z opóźnieniem w marcu 2009).

Fraza z tytułu wpisu jest na stronie 51 Lodu. Do niej równie ekscytująca: … i wtedy ta zmienna żyje wewnątrz procedury (zajęcia z programowania).

Tak, tak.


Posted in fantastyka / SF Tagged: Dekada Literacka, Dukaj, Lód

September 08 2008

18:04

Dzień Entropji (Lód, s. 641)

w języku, w którym mówimy, nie wypowie się wszystkich tych tragicznych kalectw i ograniczeń języka, którym mówimy. (24)

Żyjąc w Lecie, Jelenko, nigdy nie nauczymy się języka idej i nie zobaczymy jasno prawdy o rzeczywistości. Znamy natomiast prawdę o naszych słowach o rzeczywistości. (1045)

132 strona pracy; Się-roz-roz-ta-pia-się (140); Się-roz-ta-pia-się (411); słowa trochę lepiej przystają do słów (361).

* Wszystkie cytaty za: Jacek Dukaj, Lód, WL, Kraków 2007.


Reposted bykapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl